Skip to content

Algemene voorwaarden

Op alle facturen (staten van kosten en erelonen) zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. Zij stellen onder meer de betalingsmodaliteiten tussen partijen vast.

1.1 Bij gebrek aan ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf de datum van de vorderingsstaat.

1.2 Het bedrag van de binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat onbetaald gebleven vorderingsstaat zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.

1.3  Bij gebreke aan ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat van één enkele vorderingsstaat zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen vorderingsstaten werden vereffend.

1.4 De Rechtbank van 1ste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent en het Vredegerecht van het kanton Deinze zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Filip DEVOS
Advocaat – bemiddelaar

Loveldlaan 44, 9880 Aalter
Tel. +32 (0)497 05 13 07

devos@palissander
BTW BE 0816.832.149

© All Rights Reserved. Palissander.be 2023