Skip to content

Tarieven
(kosten en erelonen)

Kosten en ereloon worden individueel overeengekomen in een individuele overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt.

De factuur van een advocaat bevat diverse elementen : de kosten van de advocaat (administratiekosten, kantoorkosten en verplaatsingskosten), de gerechtskosten, vertalingskosten en het ereloon.

1. DE KOSTEN VAN EEN ADVOCAAT WORDEN ALS VOLGT BEREKENT:

1.1. De administratiekosten, zoals met name

 • aanleg dossier, administratiekosten : 175 euro + € 10 per begonnen bijkomend jaar (in en uitgebreid, veelomvattend en/of langdurig dossier: 225 euro + 10 € per begonnen jaar)
 • dactylografie brieven, mails inclusief verzendingskost etc… : € 15 / blad
 • aangetekende zendingen : kostprijs
 • tikwerk andere dan briefwisseling : € 18/ blad (zwart/wit) en € 25/ blad (kleur)
 • fiscale zegels : kostprijs
 • fotokopies : € 0,80 euro  blad (zwart/wit) en € 1,25 / blad (kleur)
 • telefoon : forfait van € 25 / jaar
 • inscannen documenten/briefwisseling/vonnissen/procedurestukken/teksten/tekeningen/andere: € 50 / jaar
 • verrichtingen via de derdenrekening (per inkomende of uitgaande betaling) : € 20 per verrichting
 • griffiebon : € 2,50 per griffiebon
 • afsluiten dossier, archiveren dossier en bewaren van dossier na afsluiten : € 85
 • etc.
 •  

 

1.2. De kantoorkosten (niet-dossiergebonden overheadkosten), zoals met name :

Elke advocaat en/of elke medewerker van het secretariaat maakt gebruik van kantoorinfrastructuur waarvoor een procentueel aandeel in de vaste niet-dossiergebonden kantoorkosten aangerekend wordt per dossier. Het betreft meer bepaald :

 • de huur van het kantoorgebouw en de parkings en de inrichting van het kantoorgebouw
 • de nutsvoorzieningen als daar zijn water, verwarming, elektriciteit, internetverbindingen, telefonieverbindingen
 • onderhoud van de lokalen
 • investeringen
 • kantoorbenodigdheden,
 • aankopen voor de bibliotheek (boeken, tijdschriften, juridische databanken, …)
 • de aankoop of huur van hard- en software (computers,  netwerk, informatica- en communicatiestructuur en de nodige software, back-ups,…) en het onderhoud ervan, alsmede de betaling van de noodzakelijke licenties om de nodige software te gebruiken
 • permanente vorming en opleiding / bijscholing van de advocaten (hetgeen een door de Orde van Vlaamse Balies opgelegde verplichting betreft)
 • Baliebijdragen
 • verzekeringen
 • alle andere kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan een welbepaald dossier.
 • etc..

Er wordt forfaitair 20 % bovenop de administratiekosten aangerekend als kantoorkost/overheadkost.

1.3. De verplaatsingskosten en de uitgaven, zoals met name :

 • vacaties naar zittingen van Hoven en Rechtbanken
 • verplaatsingskosten naar aanleiding van expertiseverrichtingen
 • vacaties naar kantoren of studies van notarissen, accountants, etc…
 • etc..

Er wordt € 0,85 gerekend per km voor verplaatsingen.
parkeerkosten zijn steeds tegen kostprijs.

2. GERECHTSKOSTEN

 • dagvaardingskosten
 • rolrechten
 • kosten van een grosse
 • kosten van ongetekende afschriften
 • getuigschriften
 • betekeningskosten
 • etc..

De gerechtskosten worden steeds tegen kostprijs doorgerekend of er wordt aan de cliënt gevraagd de gerechtskosten rechtstreeks te willen betalen aan de gerechtsdeurwaarder. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat desgevallend heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

3. VERTALINGSKOSTEN

Vertalingskosten worden hetzij in eigen beheer tegen ereloontarief gedaan, hetzij uitbesteed in welk geval de alsdan betaalde vertalingskosten bij voorkeur rechtstreeks worden gefactureerd door de vertaler/tolk aan de cliënt, dan wel worden voorgeschoten door de advocaat en vervolgens worden doorgerekend met BTW aan de cliënt.

4. HET ERELOON

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het ereloon wordt op voorhand met de cliënt tijdens de eerste consultatie overeengekomen hetzij op basis van een basisuurtarief, hetzij op basis van forfaitaire afspraken per zaak. Lopende de behandeling van een zaak kan onderling overeengekomen worden het ereloon aan te passen.

Het is bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk om op voorhand in te schatten hoeveel tijd aan een bepaald dossier zal dienen te worden besteed, gezien er danig veel variabele factoren meespelen die op voorhand nooit kunnen geweten zijn: kan er minnelijk geregeld worden of dient er geprocedeerd te worden ? volgt er al dan niet hoger beroep of cassatieberoep in een zaak ? wordt er al dan niet door de rechtbank een gerechtsexpert aangesteld ? levert de tegenpartij weinig of veel tegenwerk en stelt zij al dan niet een tegenvordering in die moet behandeld worden, etc… Daarom wordt meestal gewerkt met een basisuurtarief.

Het basisuurtarief bedraagt afhankelijk van de afspraken en de soort zaak tussen de € 200,00euro en € 325,00, afhankelijk van de soort zaak, de gespecialiseerde kennis van de advocaat, de hoogdringendheid van de zaak, het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat, de anciënniteit van de advocaat, etc…. Meestal bedraagt dit € 245-285/uur. Prestaties worden steeds per minimum tijdseenheid van 10 minuten gerekend.

De gepresteerde tijd wordt bij ereloonberekeningen op basis van een basisuurtarief minutieus bijgehouden via prestatiefiches dewelke steeds opvraagbaar zijn door de cliënt.

In vooraf bepaalde gevallen kan met de cliënt tevens een succes fee worden afgesproken ingeval van toekenning van de vordering van de cliënt of de afwijzing van de vordering van de tegenpartij, berekend op het gewonnen belang respectievelijk niet verloren belang.

Het hierboven omschreven ereloon is exclusief btw. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de BTW valt), zal het ereloon verhoogd worden met de BTW tegen het toepasselijke tarief.

Overeenkomstig het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 21 november 2012 kan een factuur van de advocaat steeds worden voldaan door voorafname door de advocaat van gelden die op de derdenrekening van de advocaat zijn ontvangen en die in principe aan de cliënt toekomen. De cliënt wordt daarvan onmiddellijk verwittigd en hij krijgt een duidelijke afrekening van de derdengelden die aldus werden aangewend en het saldo dat hem wordt overgemaakt.
 
 

VOORSCHOTTEN

De advocaat kan vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen indien de advocaat kosten moet voorschieten of indien bijzondere omstandigheden, zoals een risico van insolvabiliteit dit rechtvaardigen. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. Voorschotten zullen eveneens onderhevig zijn aan BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BETALINGSMODALITEITEN

Alle facturen zowel voor de voorschotten als de andere staten van kosten en ereloon van de advocaat zijn binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur betaalbaar. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

ERELOONBETWISTINGEN
 
In het kader van een buitengerechtelijke geschillenbeslechting is het PALISSANDER advocatenkantoor inzake ereloonbetwistingen onderworpen aan de arbitrageregels inzake ereloonbetwistingen van de balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van de balie Gent van 1 februari 2009. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website van de balie te Gent (www.balie-gent.be). De advocaten van het PALISSANDER advocatenkantoor zijn niet onderworpen aan andere gedragscodes.

Filip DEVOS
Advocaat – bemiddelaar

Loveldlaan 44, 9880 Aalter
Tel. +32 (0497) 05 13 07

devos@palissander
BTW BE 0816.832.149

© All Rights Reserved. Palissander.be 2023